Janmaat vloeren B.V.

   

Gevestigd te Krimpen aan de Lek, Noord 44

Kamer van Koophandelnummer: 58425195

1.

Toepassing Algemene Voorwaarden

a

Deze voorwaarden gelden tussen Janmaat vloeren als leverancier en elke afnemer, natuurlijke of rechtspersoon.

b

c

d

e

Deze algemene voorwaarden vormen een geïntegreerd deel van iedere door de afnemer met leverancier ter zake van een gesloten overeenkomst.

De leverancier wijst de algemene voorwaarden van de afnemer af. Bij de overeenkomst prevaleren deze algemene voorwaarden boven de eventuele algemene voorwaarden.

Derden kunnen tegenover de leverancier aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.

Offerte / opdracht

a.

De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen zijn bindend gedurende de in de offerte vermelde termijn.

b.

De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en de ondergronden, waarop of waaraan Janmaat vloeren  haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de artikelen 6 en 7 van deze voorwaarden en bij de overeenkomst gevoegde checklist, tevens gedeponeerd bij de algemene voorwaarden. De prijsopgave in de offerte is exclusief het aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen.

3.

Annulering

a.

Annulering van de overeenkomst door de afnemer kan kosteloos binnen 72 uur na opdracht.

b.

Bij annulering na de periode brengt Janmaat 25% van de in de opdracht opgenomen prijs aan de afnemer in rekening.

c.

Bij annulering binnen 4 weken voor de overeengekomen uitvoering van het begin van de werkzaamheden brengt Janmaat  vloeren 50% van de overeengekomen prijs in rekening.

4.

Overeenkomsten

a.

Een overeenkomst met Janmaat vloeren  komt eerst tot stand nadat Janmaat de opdracht / order schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd.

b.

Wijzigingen in de overeenkomst c.q. aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor Janmaat vloeren wanneer deze schriftelijk door Janmaat  zijn aanvaard.

   

5.

Samenstelling en Uitvoering

a.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de afnemer rekening te houden met het volgende; in de vloeren die Janmaat legt kunnen ten opzichte van het aan de afnemer getoonde monster tijdens de totstandkoming van de overeenkomst :
- lichte kleurverschillen voorkomen.
- glansverschillen optreden.
- lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen.
- lichte korrelgradatie afwijking ( grindvloer)
- wisser strepen in de verzegelinglaag.

Het bovengenoemd valt dus niet onder garantie.

b.

De door Janmaat vloeren opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Monsters van Janmaat geven slechts een indicatie van de te plaatsen vloer. Lichte kleurafwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type vloer. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenhedenuitdrukkelijk is overeengekomen.

c.

De lak en gietvloeren van Janmaat kunnen verkleuren. Dit valt dus niet onder de garantie.

d.

Wij adviseren de plinten aan te brengen na het gieten van de Gietvloer vloer. Indien de plinten voor het gieten worden geplaatst, dienen deze in de grondverf te staan en kunnen een week na de gietvloer afgelakt worden. De plinten voor een grindvloer dienen vooraf geplaatst te worden.

e.

Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer zal er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur.

Bij en grindvloer is de vloer niet waterpas maar optisch vlak glooiingen zijn mogelijk.

f.

Janmaat vloersystemen worden op locatie op een werkvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Tevens kunnen door het verdelen van de kleuren pigmentvlekken ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product Janmaat Gietvloeren. Opdrachtgever dient aanwezig te zijn tijdens het kleurproces op locatie en is te allen tijde verantwoordelijk voor uitstraling van de gietvloer.

g.

De Janmaat  vloer is niet bestand tegen schuurmiddelen en weekmakers en kleurconcentraten.,ook niet tegen een vocht onder de vloer, de ondervloer dient 100% vocht vrij te zijn.valt dus niet onder garantie.

6.

Verplichtingen van de afnemer

 

Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om :

a.

De ruimte waar de vloer wordt geplaatst ontruimd, schoon en stofvrij gereed te houden.

b.

Bij eventuele wijzigingen in de planning deze in een zo vroeg mogelijk stadium aan Janmaat op te geven. Wijzigingen die later dan 6 weken voor aanvang van de applicatie worden doorgegeven zijn in beginsel te laat. Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de datum van applicatie dient te worden uitgesteld en dat de afnemer Janmaat schadeloos dient te stellen voor kosten van capaciteitsverlies.

c.

De ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tochtvrij aan te leveren. ( bij gietvloeren)

d.

Ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals omschreven in artikel 7) zijn bij de aanvang van de werkzaamheden. Tevens dient de afnemer te garanderen dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest.

e.

Ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden en minimaal 48 uur na het aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%.

f.

Dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende 48 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen of gas.

g.

Om bij uitvoering van de werkzaamheden in de open lucht te voorzien in een overkapping op kosten van de afnemer, vooraf goed te keuren door Janmaat.

h

De afnemer is verplicht de geleverde materialen te controleren voordat de applicatie wordt uitgevoerd. Is de afnemer door zijn motiverende reden niet in staat geleverde materialen te controleren dan draagt de afnemer het risico.

i.

Voor voldoende water en elektriciteit alsmede verlichting van bovenaf (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen.

j.

Te zorgen dat Janmaat de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn.

k.

Om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloerwerkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde  materieel. Daartoe dient de locatie per vrachtwagen / bestelbus bereikbaar te zijn.

l.

Bij niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen is de afnemer gehouden de schade die Janmaat  lijdt, onder meer tengevolge van stagnatie, andersoortig tijdsverlies, te maken extra kosten, c.a. te vergoeden.

m.

Wordt de vloer niet zoals bovenstaand omschreven opgeleverd, dan draagt de afnemer het risico.

7.

Bijzondere verplichtingen van de afnemer m.b.t. ondergronden

 

De afnemer draagt zorg voor :

a.

Bij cementgebonden ondergronden :

1.

dat de vloer minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte is verouderd. Na deze periode dient het vochtpercentage en de ondergrond bij beton niet hoger te liggen dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%. Op schrivtelijk verzoek kan controle plaatsvinden vooraf door Janmaat met een vochtmeter . Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.

2.

een droge, vlakke strakke ondergrond voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet nagepoederd zijn met cement en op de vloer mag geen lijmlaag voorkomen.

3.

zandcement afwerklagen die hechtend zijn en voldoende dicht te zijn aangebracht.

4.

het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond.

5.

het niet aanwezig zijn van gietgallen, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijke.

6.

de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond.

7.

de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerklagen te voorkomen. Zo nodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

b.

Bij anhydriet gebonden ondergronden :

1.

veroudering van minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte. Na deze verouderingsperiode dient het vochtpercentage en de ondergrond niet hoger te zijn dan 0,5%. Controle vindt vooraf door Motion met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.

2.

de oplevering van een schone vloer die vlak en strak is afgewerkt. Na poederig met cement is niet toegestaan. Er mag geen lijmlaag op de vloer aanwezig zijn.  De ondervloer moet opgeschuurd zijn.

3.

het niet voorkomen van gietgallen, stortgaatjes, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijks.

4.

de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond.

5.

de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerklagen te voorkomen. Zo nodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

c.

Bij houten ondergronden :

1.

dat de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd met watervast platte platen, welke vormvast dienen te zijn.

2.

voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat deze is berekend op de belasting van gebruik

3.

bij applicatie op houten ondergronden (lees ook : underlayment, multiplex, parket, fermacell) blijft door werking van de ondergrond (bijv. als gevolg van verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid) een doortekening van de platen of schrootjes in de Janmaat vloer mogelijk.

d.

Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

 

De hierboven vereisten voor de ondergronden vormen een essentiële voorwaarde voor deugdelijke nakoming door Janmaat van haar verplichtingen. De voorwaarden beïnvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresultaat van de Janmaatvloer. Indien de ondergronden niet voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer. Is het mogelijk het project uit te stellen om de vloer alsnog aan de eisen te kunnen laten voldoen, dan houdt Janmaat de afnemer aansprakelijk voor de daar uitvloeiende schade door capaciteit- en tijdsverlies.

8.

Opschorting

 

Janmaat is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien de afnemer in verzuim is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, overeengekomen termijnen daaronder begrepen. In geval van verzuim bij nakoming van de betalingsverplichtingen door de afnemer is Janmaat gerechtigd aanvullende zekerheden te verlangen voordat Janmaat verdere uitvoering aan de overeengekomen werkzaamheden geeft.

9.

Overmacht

a.

Onder overmacht wordt verstaan : elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht aan de zijde van Janmaat wordt in ieder geval begrepen overheidsmaatregelen.

B .

Indien in redelijkheid aangenomen mag worden dat de overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft Janmaat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt heeft opgehouden te bestaan.

c.

Indien redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de overmacht situatie van blijvende aard is zullen partijen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in redelijkheid een regeling treffen over de gevolgen van de ontbinding. Hierbij komt aan Janmaat het recht toe om van prestaties die al verricht zijn ter uitvoering van de overeenkomst voordat de overmachtsituatie intrad, betaling te vorderen.

10.

Meer- en minderwerk

 

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats :

 

a.

in geval van wijzigingen van de overeenkomst

b.

in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten

c.

in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden vloermateriaal

d.

in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen

11.

Garantie

a.

Janmaat  staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. Op de vloeren verleent Janmaat een drie jaar , afbouwende garantie. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de werkzaamheden. Een beroep van de afnemer op de garantie wordt eerst in behandeling genomen nadat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Janmaat  heeft voldaan. Bij uitvoering van de garantiewerkzaamheden dient de afnemer zich te houden aan de adviezen en instructies van Janmaat.

b.

Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen. Lichte spaanslagen, lichte rolbanen en aanzetten in de topcoat / verzegeling en ingevallen vuil in de natte vloer zijn uitgesloten van garantie.

c.

Vloeistofdichtheid van de Janmaatvloer (gietvloer)  in doucheruimtes valt buiten de garantie, tenzij in de overeenkomst schriftelijk de vloeistofdichtheid uitdrukkelijk is overeengekomen.

d.

De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, adervorming, verkeerde schoonmaakmethoden, loslatende steentjes ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.

e.

Door het plaatsen van glasvlies over scheuren, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening (adervorming) van een bewegend ondergrond verlaagt. Er is geen garantie dat dit niet gebeurd.

12.

Gebreken

a.

De afnemer is verplicht om binnen 72 uur na aflevering aan Janmaat schriftelijk mededeling te doen van de gebreken die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van deze verplichtingen gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.

b.

Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring .

c.

Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 6.

d.

Onverminderd het in de wet bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken is Janmaat na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkoming aan het product.

13.

Risico-overgang

a.

Na oplevering komt de Janmaat vloer voor rekening van de afnemer.

b.

Onverminderd het bepaalde in de wet wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit deze rechtsverhouding voortvloeiende betalingsverplichtingen.

c.

Zolang Janmaat  als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens Janmaat om het geleverde product zorgvuldig te behandelen.

14.

Betaling /  betalingverplichting

a.

De afnemer is verplicht de facturen van Janmaat vloeren volgens een  afspraak te voldoen.

Janmaatvloeren b.v. hanteert de volgende betaling regelingen voor consument:

Aanbetaling van 35% bij aankoop.

55% uiterlijk 1 dag voor plaatsing.

10% binnen 7 dagen na oplevering.

Janmaatvloeren b.v. hanteert de volgende betaling regelingen voor bedrijven:

Aanbetaling van 50% bij aankoop.

40% op de 1ste dag van uitvoering.

10% binnen 7 dagen na plaatsing.

b.

Bij niet tijdige betaling is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW.

c.

Daarnaast is de afnemer bij niet-tijdige betaling de buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 450,00 verschuldigd welke kosten Janmaat moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.

d.

De afnemer is in geval van klachten uitsluiten gerechtigd 10% van het factuurbedrag in te houden.

15.

Aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de aflevering

a.

Janmaat is niet aansprakelijk voor schade aan de ruimten van de afnemer waar de vloer wordt gelegd. De afnemer dient zorg te dragen dat alles wat tijdens de applicatie van de Janmaat vloer zou kunnen beschadigen, afgedekt c.q. afgeplakt is. Zie chequelijst.

b.

Onverminderd al hetgeen hieromtrent is bepaald in de onderhavige Algemene Voorwaarden is Janmaat vloeren slechts aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan Janmaat vloeren  is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuizingen, opslag en dergelijke. De aansprakelijkheid van Janmaat vloeren voor de door de afnemer geleden schade bedraagt ten hoogste het bedrag van de opdracht/factuur.

16.

Toepasselijk recht en geschillen

a.

Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Janmaat vloeren en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.

b.

Alle geschillen tussen Janmaat vloeren en haar afnemers, zijnde consument, zullen worden beslecht overeenkomstig de regels van de geschillencommissie Bedrijfschap afbouw te Den Haag voor een bindend advies

c.

Alle geschillen tussen Janmaat en haar afnemers zijnde bedrijf, zullen worden voorgelegd aan het Bedrijfschap Afbouw voor een bindend advies.

d.

Partijen houden het recht om via de civiele rechter conservatoir maatregelen te nemen en voorlopige voorzieningen te vragen bij de Voorzieningsrechter van de bevoegde Rechtbank.

e.

In voorkomende gevallen kan Janmaat ervoor kiezen een geschil voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter, wanneer dit geschil naar oordeel van Janmaat zich voor geschillenbeslechting door de gewone rechter beter leent.

f.

Geschillen die tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren kunnen ter keuze van de meest gerede partij aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

17.

Vloerverwarming

 

Voordat de kunststofvloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting volledig te hebben gehad. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegend ondergrond zich aftekent in de kunststofvloer u dient de installatievoorwaarden van uw leverancier in acht te nemen. Janmaat vloer gaat er vanuit dat u dat ook doet. Janmaatvloer is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de kunststofvloer / gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming.

18.

Checklist

 

Ingevoegd bij deze algemene voorwaarden. Zie hier onder

Checklist Janmaatvloeren

Voor applicatie.

. Tevens dient u om de planning te handhaven rekening te houden met:

 • indien er een nieuwe dekvloer aanwezig is, dient deze 1cm per week verouderd te zijn.
 • de ondervloer dient schoon en leeg te worden aangeboden
 • stucwerk dient minimaal één week droogtijd doorlopen te hebben voor het aanbrengen van de Janmaat Gietvloer
 • meld eventuele beschadigingen in de ondervloer direct, hiermee voorkomt vertraging door eventuele reparatiewerkzaamheden.
 • wanneer er verontreiniging op de ondervloer is ontstaan dienen deze vooraf voldoende verwijderd te worden
 • de vloerverwarming dient het volledige protocol ( zie onderaan pagina) doorlopen te hebben.
 • is op de ondervloer aangegeven waar en hoe de profielen geplaatst dienen te worden
 • De afnemer is verplicht bij de werkzaamheden aanwezig te zijn om misverstaande in de uitvoering te voorkomen. Bij afwezigheid tijdens de applicatie van de vloer kan afnemer geen aanspraak maken op eventuele gebreken. Zoals genoemd in punt 12 gebreken.
 • De afnemer dient zorg te dragen dat alles wat tijdens de applicatie van de Janmaat vloer zou kunnen beschadigen, afgedekt c.q. afgeplakt is. indien er een brievenbus aanwezig is, deze dient in eigen beheer afgeplakt of dicht gemaakt te worden.

Na applicatie.

Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de ruimte minimaal de eerste 24 uur na applicatie niet betreedt of bekijkt. Zo geeft u vuil en stof geen kans in de vloer te dwarrelen. Bij 20° Celsius is de Janmaat vloer na minimaal 24 uur weer beloopbaar en na 48 uur weer belastbaar. Wees de eerste zeven dagen na applicatie voorzicht met vochtbelasting. Na die periode is de vloer volledig uitgehard. Wanneer u de meubels op de vloer gaat plaatsen, voorzie deze dan van schone viltjes ( liefst zonder kleurstoffen). Stoelen met wieltjes krassen minder dan zonder viltjes. Mochten er nog andere werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dek de vloer dan goed af. Bijvoorbeeld door het plaatsen van stucloop zonder kleurstoffen, mocht stucloper vochtig zijn geworden verwijder dit dan direct. Houd uw vloer ook zo veel als mogelijk vrij van tape / plakband / lijm.


 • Voordat de gietvloer aangebracht wordt dient de vloerverwarming zijn volledige thermische belasting te hebben gehad. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegende ondergrond zich tekent in de gietvloer.
 • Om de vloerverwarming maximaal thermisch te belasten adviseren wij u onderstaand protocol te volgen:
  Opstookprotocol: Afkoelprotocol:
  Dag 1: watertemperatuur op 20° C Dag 7: watertemperatuur op 35° C
  Dag 2: watertemperatuur op 25° C Dag 8: watertemperatuur op 30° C
  Dag 3: watertemperatuur op 30° C Dag 9: watertemperatuur op 25° C
  Dag 4: watertemperatuur op 35° C Dag 10: watertemperatuur op 20° C
  Dag 5: watertemperatuur op 40° C Dag 11: herhalen of beëindigen
  Dag 6: watertemperatuur op 40° C
  Indien u de mogelijk adviseren wij u dit protocol te herhalen. De watertemperatuur dient te worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie. Houd de maximum temperatuur minimaal 24 uur stabiel. Janmaat vloer is niet aansprakelijk  voor het aftekenen in de gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming.

 • De definitieve kleur dient minimaal 4 weken voor aanvang werkzaamheden bij Janmaat vloer bekend te zijn. De kleursamenstelling bepaalt u zelf. Verschillende vloervarianten bieden de mogelijkheid de vloer op maat samen te stellen..

 • Janmaat vloer heeft zowel de mogelijkheid om het kruipluik in te gieten als vrij te houden. Janmaat vloer is niet verantwoordelijk voor de hoogte van het kruipluik en de laagdikte welke daar op wordt gegoten. De klant dient zelf, als eindgebruiker, het kruipluik op hoogte te brengen.

 • De klant dient zelf de maatvoering aan te geven voor te plaatsen strips of lijnen, bijvoorbeeld bij schoonloop mat. Bij niet particuliere projecten dient er een bouwtekening aangeleverd te worden.
 • Vloer/wandaansluiting.
  Indien u geen plinten neemt, dient u ervoor te zorgen dat de vloer/wandaansluiting strak is. Het stucwerk dient dus tot en met de grond aangebracht te worden. Pas wanneer dat het geval is kunnen wij er strak tegenaan gieten. Wanneer u geen plinten wenst en de vloer/wandaansluiting is niet strak, dan zullen wij u adviseren dat wij de aansluiting strak te maken om het mooiste resultaat te krijgen(meerwerk).

.Samenstelling en uitvoering.
Applicatie van de Janmaat vloeren is handwerk. Enig kleurverschil ten opzichte van het over één gekomen kleurmonster is mogelijk, terwijl er eveneens onder bepaalde omstandigheden bij de uitvoering van het werk er glansverschil kan ontstaan, alsmede enige oneffenheden, spaanslagen etc. Omdat de giet/ grind vloer uit vloeibaar materiaal wordt opgebouwd zullen factoren als temperatuur, stof en tocht altijd enige invloed uitoefenen. U zult daarom bij oplevering als u goed kijkt hier en daar een vuiltje, stofje of haartje tegenkomen. Dat is zoveel als mogelijk te voorkomen, maar nooit helemaal. Door strijklicht kunnen er enigszins rollerbanen zichtbaar zijn. Voor een mooi resultaat is het belangrijk nauw samen te werken. Wij, door de vloer zorgvuldig aan te brengen, en u door de ruimte goed schoon en het liefst geveegd en gestofzuigd aan te bieden.

 • Om ervoor te zorgen dat de Janmaat Giet/grind vloer in conditie blijft dient de Janmaat vloer zoveel als mogelijk te worden vrij gehouden van:
 • Metaal en roest
 • Rubbers ( bijvoorbeeld banden van kinderwagen, autobanden en onder stereo-installaties)
 • Haarverf
 • Chemische zuren ( chloor, olie,etc.)
 • Plastic met kleurstoffen ( bijvoorbeeld boodschappentas)
 • Laat extracten niet uitdrogen op de vloer
 • Inkt
 • Lijm
 • Laat koffie en wijn niet uitdrogen op de vloer
 • Vloerkleden en vloermatten
 • Alle producten welke kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met de gietvloer.
 • Plaats ten allen tijde viltjes onder uw producten welke in direct contact staan met de gietvloer.
 • Eindresultaat Janmaat vloer.
  De Janmaat grind en gietvloer is handwerk. Janmaat streeft ten allen tijde naar de hoogste kwaliteit. Ondanks dat kunnen er haartjes, vuiltjes, krasjes, bultjes in de gietvloer aanwezig zijn.